Nyheder for 2017


September


Personalemøde i Aarhus skal være med til at styrke samarbejdet mellem afdelingerne

Tirsdag den 19/9 blev der afholdt personalemøde i Aarhus for første gang dette semester. Til mødet fik mangerene mulighed for at høre, hvad de går og laver i IT, Innovation og Sekretariatet, som kommer til at påvirke deres arbejde. Efterfølgende blev der lavet øvelser, som skulle være med til at skabe link mellem afdelingerne, da vores klienters problemstillinger ofte krydser begge afdelinger. Det således er vigtigt, at vi forstår at bruge hinandens kompetencer.


Rekrutteringen af praktikanter til forårets 2018 fortsætter

Torsdag den 14/9 gik turen til Erhvervsakademi Dania i Silkeborg for at deltage i deres karrieremesse og snakke med de studerende. Som eneste frivillig organisation tilbød vi en anden type praktikplads, og dét var der stor interesse for. Selv eleverne på første semester, som allerede nu er begyndt at overveje deres fremtidige praktik, kom hen og ville høre om vores arbejde.  


HR-praktikanter bliver klogere på, hvordan man bedst arbejder med frivillige 

Den 11. september var vores sekretariat på To Go Seminar i arbejdet med frivillige. På seminaret kom vi ind på hvordan man kan lære at planlægge sin rekrutteringsindsats og uddelegere den til andre, så du undgår, at rekruttering af frivillige bliver løbende brandslukning. Dertil blev vi også klogere på, hvordan vores rekruttering påvirker måden, som organiserer, fastholder og leder frivillige på.


August


Karrieredagen hos Erhvervsakademi Aarhus markerer begyndelsen på dette semesters rekruttering af frivillige og praktikanter

Den 22. August besøgte sekretariatet vanen tro Erhvervsakademi Aarhus karrieredag, hvor vi fik mulighed for at snakke med de studerende. Her var der stor interesse for den Sociale Retshjælps Fonds indsats, og flere af dem vi snakkede med sendte også efterfølgende en ansøgning af sted. 


Juni


DSRF deltager i netværksmøde om retssikkerhed
Lederen af DSRF’s Fængselsrejsehold, Marie-Louise, deltog den 12. juni i et opfølgende netværksmøde om retssikkerhed, der var organiseret af Danske Handicaporganisationer. Netværksmødet var blandt andet en opfølgning på et møde, som medlemmer af netværket har holdt med flere folketingspolitikere for at drøfte retssikkerheden for udsatte borgere. Vi fortsætter i netværket arbejdet for at løfte retssikkerheden for udsatte borgere i Danmark. 


Maj 


DSRF fylder 10 år!

Den 1. maj fyldte Den Sociale Retshjælps Fond 10 år! Vi fejrede begivenhed den 5. maj i København og den 11. maj i Aarhus ved at have nuværende og tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere til en fejring med grill, øl og sodavand. Det var to hyggelige dage, og vi glæder os til de næste 10 år, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe endnu flere mennesker med juridiske- og gældsproblemer.


April


DSRF deltager ved Den Kriminalpræventive Dag d. 7. april

Frivillige i Den Sociale Retshjælps innovationsafdeling, Tenna og Kathrine, deltog i Den Kriminalpræventive Dag i Skive, som afholdes hver år af Det Kriminalpræventive Råd. Dagen satte ungdommen på dagsordenen og handlede om hvorfor nogle unge ender i kriminalitet, mens andre ikke gør.Derudover satte dagen fokus på, hvordan vi bedst kan hjælpe, de der ender i kriminalitet. Særligt relevant for Den Sociale Retshjælps arbejde var, at dagen også satte fokus på hvordan man bedre inddrager civilsamfundet i det tværgående samarbejde mellem politi, kommuner, kriminalforsorg og civilsamfund.


Marts


DSRF modtager § 18 midler i Brøndby Kommune

Den 17. marts modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Brøndby Kommune på 10.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Brøndbyhus.  


Det femte Dialogforumsmøde d. 10. marts

Mødet, som blev afholdt i præsidentens mødelokale i Københavns byret, havde fokus på, hvordan det ser ud på gældsområdet i Danmark (KORA rapporten) og fra Holland, hvor NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) var inviteret til at fremlægge deres best practice på gældsområdet samt vigtigheden af samarbejde på kryds og tværs af private og offentlige kreditorer, myndigheder og andre relevante aktører i kampen mod overgældssætning – herudover også kvalitetssikring af gældsrådgiverne og rammerne for indholdet af en gældsuddannelse med besøg fra Ulster Universitet i Irland. 


DSRFs Bestyrelsesmøde d. 9. marts

Årets første bestyrelsesmøde afholdes, hvor blandt andet regnskaberne for Fængselsrejseholdet, DSRFs Juridiske Rådgivning, Gældsafdelingen (KKG) i København samt projektet Pro Exit blev gennemgået og godkendt. Endvidere blev projekter samt mål for 2017 gennemgået.


Besøg af NVVK fra Holland vedr. brancheorganisation på gældsområdet d. 9. marts

DSRF havde sammen med Forbrugerrådets og KFUMs Gældsrådgivning møde med repræsentanter fra den hollandske brancheorganisation på gældsområdet for at høre mere om deres arbejde herunder om, hvorfor og hvordan de startede samt om deres mange resultater via dette samarbejde. 


Besøg af Ulster universitet vedr. uddannelse af gældsrådgivere d. 9. marts

DSRF havde møde med Programchefen fra Ulster Universitet, Tim Moruzzi, omkring opkvalificering af gældsrådgivere herunder, hvordan man opbygger en gældsuddannelse. Irland har som det førende land på dette område lavet en rigtig god uddannelsesmodel, som man kan lade sig inspirere af. 


Company Dating d. 2. marts

Vores to HR-praktikanter har været til et intenst arrangement, hvor der var fokus på performancekultur. De har fået en større forståelse af, hvordan medarbejdere kan performe bedre, hvis de forstår selve arbejdet og betydningen af det. 


Afrapportering og ansøgning til DSRFs Juridiske Rådgivning d. 1. marts

DSRFs Juridiske Rådgivning indsender den årlige afrapportering og ansøgning til Civilstyrelsen, hvor der blandt andet kort kan læses om vores resultater for 2016 samt forventninger til 2017.


Februar 


Møde i Odense vedr. bolig socialt område d. 27. februar 

Christina fra Innovationsafdelingen var til møde med Odense Kommune, boligselskaber og andre frivillige organisationer omkring kontanthjælpsloftet og om, hvorvidt 225 timers reglen har indflydelse på gældsområde


Møde med NVVK i Holland d. 14. februar

Direktør Sandy Madar afholder møde med NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet (www.nvvk.eu) omkring erfaringsudveksling samt forberedelse til NVVKs kommende besøg i forbindelse med Dialogforumsmødet d. 10. marts, som blandt andet vil omhandle uddannelse af gældsrådgivere og brancheorganisation på gældsområdet, herunder de mange fordele ved at samarbejde.


Møde i Holland med The Legal Aid Board d. 13. februar

Direktør Sandy Madar afholder indledende møde med ”The Legal Aid Board” i Holland omkring deres retshjælpssystem for at høre mere om deres forskellige tiltag og for at undersøge, om vi kan lade os inspirere – blandt andet i forhold til deres målsætning om, at en borger ikke må have mere end 1 ½ times transporttid til nærmeste gratis juridiske rådgivningstilbud. 


Socialstyrelsens infomøde d. 10. februar

Den 10. februar 2017 deltog to repræsentanter fra Innovationsafdelingen i Socialstyrelsens infomøde om fondsansøgning. Mødet var rettet mod frivillige organisationer og havde til formål at gøre os mere bevidste omkring, hvilke kriterier og områder, der skal lægges vægt på, når der søges en pulje, som er udmeldt af Socialstyrelsen. Derudover blev den nye lov fra 2016 om, at puljer nu bliver udmøntet som bekendtgørelser, præsenteret. Mødet gav klarhed over, hvordan man fremover skal strukturere fondsansøgninger, og allerede nu ses det, at det i løbet af foråret bliver relevant tage disse retningslinjer i brug


Januar


Nye praktikanter i Aarhus, Horsens og København

9. januar starter retshjælpen endnu et nyt praktikanthold op. Det er 18. gang retshjælpen kan byde velkommen til nye praktikanter og vi glæder os til at komme godt igang.

På dette semester vil vi have tilknyttet 14 Gældsmanagers, tre HR-praktikanter, to IT-teknologer, en multimediedesigner samt tre Social Managers som alle er klar til at hjælpe klienter og medarbejdere.


Møde med NVVK d. 17. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Senior Program Manager Kosta Skliris fra NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) omkring et internationalt projekt på gældsområdet, der har som formål at udveksle erfaringer med de forskellige lande for at finde egen best practice. 


Møde med hollandske Flanderijn d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var på et opfølgende besøg hos det hollandske svar på det, vi kender som fogedretter, idet deres system, udover funktionen som dommere, også bidrager til konstruktive løsninger på borgernes gæld. Her blev der kigget på arbejdsprocesser samt lavet rollespil i forhold til de forskellige gældsproblematikker, de støder på, med henblik på at se, om der er dele fra deres system, man med fordel kan anvende i Danmark. 


Møde med Center for International legal cooperation (CILC) i Holland d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Project Manager Lino Brosius fra CILC omkring retshjælpsområdet i Holland, herunder om dets opbygning, rådgivningens indhold, målgruppen for rådgivningen, geografiske beliggenhed m.v.


Møde med Center for International legal cooperation (CILC) i Holland d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Direktør Eric Vincken fra CILC omkring retssikkerhedsprojekter i EU samt om, hvordan man på kryds og tværs af EU lande kan lave fælles samarbejde på fx retshjælps- og gældsområdet. 


Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk